புதன்கிழமை, ஜனவரி 23, 2019

அருணாச்சலேஸ்வரர் கோயில் பூசைக்காலங்கள்

காலை

5.00 மணி – நடைதிறப்பு

5.30 மணி – கோபூசை

6.00 மணி – உசக்கால பூசை

8.30 மணி – காலசந்தி

11.00 மணி – உசக்கால பூசை

மாலை

5.30 மணி – சாயரட்சை பூசை

இரவு

7.30 மணி – இரண்டாம் கால பூசை

9.00 மணி – அர்த்தசாம பூசை

9.30 மணி – பள்ளியறை பூசை நடைசாற்றுதல்