அருணாச்சலேஸ்வரர் கோயில் திறக்கும் நேரம்

காலை

5 am to 12:30 pm

மாலை

3:30 pm to 9:30 pm